Rubriky

+420 603 542 878
IMG_1119.JPG
Vítejte!
P6040185.JPG

!!! UPOZORNĚNÍ  !!!

 Všechny fotografie i ostatní materiály publikované na těchto stránkách jsou autorským dílem a v souladu s platnými právními předpisy si autor vyhrazuje právo jejich výlučného vlastnictví.
Jejich další šíření, modifikace a publikování  podléhá písemnému souhlasu administrátora webu.

zbenice1mala.jpg
zbenice2mala.jpg
Šicové byli starým vladyckým rodem, který se prvně připomíná počátkem 15. století na Prácheňsku.
Pocházeli ze vsi Drahenice a mezi prvními jsou uváděni Jan z Drahenic se svými syny Janem a Albertem.
Jan pak vlastní Zalužany a Albert kupuje roku 1453 ves Laszko.
Albert později získává od svého bratra Zalužany a od roku 1461 zastává úřad místopurkrabího na Karlštejně.
Byl ženatý s Barborou, rozenou ze Všechlap, s kterou měl syna Mikuláše.
Z dalších menších statků, které rod vlastnil, lze jmenovat např. Zbenice, Smolety, Suchou, Nedanice atd.
Po porážce stavovského povstání na Bílé hoře roku 1620, je rod odsouzen ke ztrátě dvou třetin majetku.
Poslední známý člen rodu Mikuláš Šic je připomínán roku 1650 v Drážďanech.
Po tomto datu stopa tohoto rodu mizí.
Šicové z Drahenic
Stručná historie zámku
Opršalové z Jetřichovic
Opršalové z Jetřichovic byli starým vladyckým rodem, který pocházel ze vsi Jetřichovice na Sedlčansku.
První zmínka o nich je z poloviny 15. století. Tehdy se připomíná Jan a Matěj z Jetřichovic.
Opršalové ještě vlastní několik okolních vesnic – např. Smolety a Zbynice.
Poslední zmínka o tomto rodu je z druhé poloviny sedmnáctého století, kdy se stopa ztrácí na Moravě.
Bukovanští z Bukovan
První zmínka o vladycké rodině Bukovanských z Bukovan pochází z roku 1414,
kdy se na Obdenících připomínají bratři Bohuslav, Oldřich a Sigmund Bukovanští Pintové z Bukovan.
Predikát Pintové měli podle konve – pinty, kterou měli ve svém erbu.
Další zmínky pocházejí z roku 1481, kdy Jindřich Pinta kupuje ves Živonice,
pak Jan Bukovanský drží v letec 1534 – 1571 kromě Bukovan a Živonic také Újezdec, Kraštice, Zbynice atd.
Za manželku měl Lidmilu Nebílovskou z Drahobuze, s kterou měl syna Přibíka.
Ten po otci drží Zbynice, ke kterým přikoupil ještě Kozarovice, Nestrašovice a Těchničský Újezd.
Byl ženat s Justínou Vamberskou z Rohatec, s kterou měl třináct dětí.
Přibík umírá roku 1601.
První z jeho synů Jindřich se dal na vojenskou dráhu a roku 1596 padl v bitvě u Jagru v boji proti Turkům.
Přibíka přežilo jen šest jeho dětí.
Dcera Johanka se vdala za Viléma Chanovského z Dlouhé Vsi,
Regina se stala manželkou Václava staršího Vratislava z Mitrovic.
Jan po otcově smrti dědí část Bukovan, ke kterým roku 1604 přikoupil ještě část Lešetic.
Oženil se s Eliškou Smrčkovou z Mnichu, čímž se stal i spoludržitelem statku Krašovice.
Zemřel bezdětný roku 1619 a veškeré majetky odkazuje své manželce.
Adam kupuje roku 1609 Suchomasty, o rok později Radouš.
Za podporu stavovského povstání mu byl tento majetek zkonfiskován.
Jaroslav sedí na Řeteči, než roku 1616 kupuje Žihobeč.
I on je po porážce českých stavů odsouzen ke ztrátě majetku.
Václav byl po Bílé hoře osvobozen a od roku 1622 sedí na Bukovanech, kde roku 1632 zemřel.
Byl ženatý s Alenou Saloménou Černínovou z Chudenic, která Bukovanský statek dědí.
Měli spolu dvě dcery Maxmiliánu Alžbětu,
která se provdala za Jiřího Václava Černína z Chudenic a Annu Ludmilu,
manželku Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic.
Jan a Zikmund umírají ještě před Václavem bez mužských potomků.
Tím prakticky vymírá hlavní linie Pintů z Bukovan.
Existovala totiž ještě vedlejší zchudlá větev, která se zmiňuje naposledy roku 1801,
kdy sourozenci Jan Jáchym, Antonie a Inocencie prodávají statek Horní Terešov.
 
Vlkové z Kvítkova
Vlkové z Kvítkova odvozovali svůj predikát od tvrze Kvítkov na Litoměřicku.
Roku 1470 se připomíná Jan Vlk z Kvítkova, který sedí na Čakovicích.
Po něm na Čakovicích sedí sestry Barbora, Johanka a Mandalena z Kvítkova
následně další Jan Vlk z Kvítkova,
který zde umírá roku 1546 a ves přechází na jeho syna Václava.
V tomto období se také připomínají sourozenci Jiří, Jindřich, Alena a Mandalena,
kteří roku 1548 prodávají Rokytnici Janovi Lickovi z Riesenburka.
V tomto století jsou kusé zmínky i o dalších členech tohoto rodu,
kteří vlastní nejrůznější drobné statky – Smědovice, Velenice, Radujeň, Štědrov, Vlčkovice atd.
Roku 1609 kupuje Barbora, rozná z Mitrovic, vdova po Adamovi Vlkovi z Kvítkova,
pro svého nezletilého syna Jana od Adama Bukovanského z Bukovan statek Zbenice.
Když Jan dospěl, statek prodává Vilému Šléglovskému ze Sicendorfu a kupuje Zvířetice.
Protože se ale účastnil stavovského povstání proti Ferdinandovi II. Habsburskému,
je mu majetek zkonfiskován.
Po roce 1620 je připomínán z tohoto rodu Jan Vlk z Kvítkova,
který odmítl přejít na katolickou víru a odchází ze země.
Zde měl se svou ženou Johanou, rozenou Dobřenskou z Dobřeni syna Jana Theodora.
Ten si zde bere za manželku Zuzanu Sidonii, rozenou Skrbenskou z Hříště,
s kterou má syna Maxmiliána Arnošta,který sloužil v císařské armádě.
Umírá roku 1721 v Opavě a s ním vymírá celý tento rod.

 
Čejkové z Olbramovic
První zmínka o tomto rodu pochází z 15. století,
kdyse Čejkové oddělili od ostatních vladyckých rodin s přídomkem z Olbramovic.
V poměrně krátkém čase se rozrostli do celé řady odnoží,
které sídlili v Čechách i na Moravě,na řadě drobných statcích.
Jen v Čechéch žilo počátkem 17. století devět rodin Čejků z Olbramovic.
Nejzámožnější z nich byla kácovská linie,
z které pocházeli bratři, Václav Čejka sedící na Kácově a Jan Čejka na Ratajích.
Jan Čejka se po sňatku s uherskou šlechtičnou Voršilou Lorantovou z Inky přestěhoval na Moravu
a nastoupil zde politickou kariéru.
Za stavovského povstání stál na straně rebelů a po prohře na Bílé hoře byl uvězněn na Špilberku.
Zde byl odsouzen k smrti, ale na přímluvu přátel mu byl rozsudek změněn na doživotí a později zcela zrušen.
Krátce nato ale Jan Čejka umírá.
 Za Václava Čejky z Olbramovic se Kácov stal střediskem rozsáhlého panství,
neboť Václav skupoval okolní statky.
V rozšiřování panství pokračoval i Václavův syn Karel Čejka,
kterému Kácov patřil od r. 1600 až do pobělohorských konfiskací.
Česká část rodu se postupně z pobělohorských persekucí vzpamatovala a roku 1748 získává hraběcí titul.
Poslední zmínka o tomto rodu je z 19. století, kdy zchudl a byl vymazán z evidence české šlechty. 
Schwarzenberkové
Schwarzenberkové jsou původem franský šlechtický rod, poprvé doložený roku 1172.
Původní název rodu ale zněl Seinsheim.
Až když Erkinger ze Seinsheimu
zakoupil na přelomu 14. a 15. století panství Schwarzenberk, začal se psát ze Schwarzenberka.
V letech 1420 – 1421 se účastnil válečných výprav proti husitům,
začež obdržel od krále Zikmunda do zástavy města Žatec, Kadaň a Beroun
a roku 1429 je povýšen do stavu svobodných pánů ze Schwarzenberku.
Roku 1599 se Adolf Schwarcwnberg účastnil tažení proti Turkům,
kde získal po vítězné bitvě u Rábu titul říšského hraběte
a polepšení erbu o hlavu Turka, kterému krkavec vyklovává oko.
Roku 1654 získávají Schwarcenberkové v Čechách inkolát / obdoba dnešního občanství, právo vlastnit pozemky /.
Prvním majetkem, který v Čechách získávají je panství Třeboň /1660/ a Hluboká nad Vltavou.
Rozsáhlý majetek získávají zejména v jižních a severních Čechách,
kde kupují např. Český Krumlov, již zmíněnou Hlubokou nad Vltavou, Netopíce, Prachatice, Orlík atd.
Před rokem 1918 patřili Schwarzenbekové k nejbohatším v Evropě.
V roce 1947 byl znárodněn majetek hlubocké větve Schwarzenberků
o dva roky později museli představitelé orlické větve uprchnou z Československa.
Hlavním představitelem rodu je v současnosti syn knížete Karla VI. Karel Schwarzenberg.
Ves Zbenice se poprvé připomíná v souvislosti s bratry Hronem a Dětmarem ze Zbenic, kteří roku 1293 vlastní zdejší statek. Jejich potomci vlastní Zbenice až do roku 1510, kdy jsou zde již zmiňováni bratři Hynek a Jan Šicové z Drahenic.

Po Janově smrti zůstává jediným vlastníkem Hynek, který tvrz, dvůr a ves prodává roku 1539 Jindřichu Opršalovi z Jetřichovic, který měl za manželku Dorotu z Bolu. Jindřich byl oddaným přívržencem Jiříka z Poděbrad a účastnil se po jeho boku mnoha bitev.
Roku 1547 kupuje Zbenice Jan Bukovanský z Bukovan a připojil je k Bukovanům. Při dělení majetku dostává Zbenice Adam Bukovanský, který je roku 1609 prodal Barboře Vlkové, rozené z Mitrovic. Po ní dědí Jan Vlk z Kvítkova / ženatý s Johankou Eusebií z Harasova /, který vše prodává Vilému Šléglovskému ze Sicendorfu, místopísaři království Českého.

 Ten nechává roku 1626 starou tvrz přestavět na zámek v pozdně renesančním stylu s malým uzavřeným nádvořím. Po smrti Viléma Šléglovského se majetku ujímá jeho manželka Alena, rozená ze Střítěže, která se podruhé vdává za Jindřicha Bynu z Bynu. Posledním držitelem z tohoto rodu byla Bernarda Bynová, provdaná Čejková.

Její syn hrabě Jan Čejka z Olbramovic prodává Zbenice roku 1754 klášteru sv. Jana pod Skalou. Po zrušení kláštera roku 1785 kupuje, po dořešení majetkových převodů, roku 1791 zámek s dvorem Josef ze Salzburgu. Ten jej však již o tři roky později prodal Františku Schrenkovi.

Od roku 1805 drží Zbenice Karel Schwarzenberk, který je připojil k orlickému panství. Schwarzenberkové drží Zbenice až do první pozemkové reformy v roce 1919. Tehdy se majitelem zámku stává Václav a Sylvie Váńovi.

V roce 1942 zámek vyhořel.
Po té byl provizorně zastřešen a nebyl dlouho využíván.
V dobách kdy patřilo všechno všem zámek náleží JZD Chraštice,což se na něm značně podepsalo.

 V roce 2007 byl zakoupen restaurátorem Jiřím Češkou,
  nyní slouží jako restaurátorská dílna.

 Také je využíván k příležitostným kulturním akcím.

A opět pomalu začíná ožívat.... :-)
Vaclav III - Zbenice ČB.jpg
269726_243308519028193_8032332_n.jpg
AKCE 23.7.2016
skenování0001.jpg
Akce 26.8.2017
Součástí divadelního představení dne 23.7.2016
bude i prezentace poslední práce:
 

http://restaurator-ceska.mypage.cz/

Hodinový stroj pro kostel v Příchovicích

Pro případné zájemce bude možná i komentovaná prohlídka zámku Zbenice,
s výkladem majitele a restáurátora pana Češky


 
Snímek1.JPG
Zbenice_31.7.2o11.jpg
Vánoce na zámku
PC250172.JPG
PC250171.JPG
PC250164.JPG
PC250170.JPG
plakát divadlo.jpg
5.května 2018
1leták.jpg
AKCE 30.8.2014
AKCE 22.6.2013
AKCE 9.7.2011
AKCE 31.7.2011
AKCE 5.května 2018
Akce 3.8.2019
plakat macha zbenice.jpg
IMG_1124.JPG
IMG_1125.JPG
IMG_1126.JPG
IMG_1132.JPG
IMG_1133.JPG
IMG_1135.JPG
IMG_1136.JPG
IMG_1137.JPG
IMG_1138.JPG
IMG_1139.JPG
IMG_1140.JPG
IMG_1141.JPG
IMG_1154.JPG
IMG_1155.JPG
IMG_1156.JPG
IMG_1157.JPG
IMG_1207.JPG
IMG_1183.JPG
IMG_1159.JPG
IMG_1158.JPG
IMG_1208.JPG
IMG_1209.JPG
IMG_1210.JPG
IMG_1211.JPG
IMG_1212.JPG
IMG_1213.JPG
IMG_1214.JPG
IMG_1215.JPG
IMG_1216.JPG
IMG_1217.JPG
IMG_1465.JPG
IMG_1466.JPG
IMG_1469.JPG
IMG_1470.JPG
IMG_1961.JPG
IMG_1962.JPG
IMG_1963.JPG
IMG_1964.JPG
IMG_1965.JPG
IMG_1966.JPG
IMG_1967.JPG
IMG_1968.JPG
IMG_1973.JPG
IMG_1974.JPG
IMG_1975.JPG
IMG_1976.JPG
IMG_1977.JPG
IMG_1978.JPG
IMG_1979.JPG
P7150022.JPG
IMG_1472.JPG
IMG_1471.JPG

Po  zakoupení objektu byla provedena odkrývka základů budovy a přitom nalezeny zasypané zbytky původního mostu naležícího k někdejší vodní  tvrzi ze 16.století,
na jejíž základech byl posléze vybudován zámek Zbenice.

Po získání dotace od Středočeského kraje ve výši 200 000kč
byl most zachráněn
a opravený již dnes slouží návštěvníkům zámku Zbenice  i jeho majiteli.

O nálezu mostu vyšel článek v tisku http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/pb-fz-zbenice.html
zbenice_denik-630.jpg
229999_224456017580110_744279_n.jpg
PC190399.JPG
P7n7MFtF9C9AVGReZ7RFV8BNL3KqXFqsRxNQ2UMSKyCf5FSm0WBRqg3gF6qZ7KO2FPgvwoI.jpg
PH7c_a16wgsYr9b9MUXqorPwGD90U6f2mWjruG55VfF6KpyyolXu3_5tQHcK-UwDJ4VYjxE.jpg
SEE8Y-t4M-DH48ubTOeQBN3aQoHr1Bko2HQiyRL6woBLTNOJRH8EeSBX6tks4_ZlCW8C8Xc.jpg
<iframe src="http://prehravac.rozhlas.cz/audio/681581/embedded/dark" scrolling="no" style="border:none;height:160px;width:100%;overflow:hidden"></iframe>
<iframe src="http://prehravac.rozhlas.cz/audio/681586/embedded/dark" scrolling="no" style="border:none;height:160px;width:100%;overflow:hidden"></iframe>
<iframe src="http://prehravac.rozhlas.cz/audio/681589/embedded/dark" scrolling="no" style="border:none;height:160px;width:100%;overflow:hidden"></iframe>
4 dílná reportáž pořadu : Putováni po střednich čechách 30/09 2008
Ovocnářské úspěchy u historických ovocných odrůd na zámecké zahradě ve Zbenicích
Zámecké kaktusy
JARO na zámecké zahradě 2019
První kvetení vzácné ,zeleno-žlutě proužkované  hrušně Oharkule.Výskyt - několik málo kusů /2/ na jižní Moravě.
Koupeno u ing.Stanislava Bočka cca před sedmi lety.
První tři obrázky Oharkule,Ostatní jsou historické  jabloně  ,detail květu - švestka, jeden hezký tulipán.

Dále

Nakvétající hrušeň vzácná žluto-zeleně proužkovaná Oharkule 
kvetoucí meruňka na pozadí Kalifornská borovice - borovice Jeffreyova dožívající se až 800 let
Zbenický čáp
Zámecké včelky
Dnes o sobě daly vědět zámecké včelky a vytvořily pěkně velký roj na švestce.
Děkujeme jim za přípravu letošní úrody ovoce.
V blízkosti obce Zbenice se nachází bývalá (dnes již bohužel neexistující)
železniční vlečka,
ze stanice Tochovice k vodnímu dílu Orlík o celkové délce trati 16,008 km.
Nedaleko obce se na trati nacházela výhybna Pečice.
Více na :

 http://udalosti.wz.cz/orlik/zapomenu.htm 
nebo 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Tochovice%E2%80%93Orl%C3%ADk
mapa.jpg
Zbenice jižní pohled od mostu.jpg
Budoucí využití zámku ve Zbenicích vychází
z části i z původních činností provozovaných v tomto objektu.

Zámek hodlám celý zpřístupnit veřejnosti.

V přízemí a v prvním patře bude stálá expozice
restaurovaných starožitností a kuriozit.
Například restaurovaná a zcela funkční radia
a ostatní radiotechnika jako měřící přístroje,promítačky,telegraf a jiné.

Další prostory bude mít vyhrazeno sběratelství,filatelie,odznaky
a možnost poučení jak se sběratelství odborně věnovat.
Vzhledem k tomu,že jsem restaurátor každá místnost
bude vybavena stylovým restaurovaným nábytkem
z různých období naší historie.

Specialitou přízemí bude původní velká kuchyň
s kamny a dymníkovým ohništěm a expozicí
restaurovaného kuchyňského vybavení,v přilehlém sále pak hodovní síň .
Bude zde možno pořádat několikrát ročně skutečné zámecké hodování.
V podkroví objektu budou jako v minulosti umístěny tři apartmány,
dále zde bude velký kulturní sál pro koncerty,divadla a odborné přednášky,
tento bude možno zpřístupnit i pro osoby tělesně postižené pomocí výtahu.
V objektu se též nachází původní kaple,později přeměněná v sýpku.
Tyto prostory bych rád vrátil původnímu účelu
s možností  konání svateb a koncertů vážné hudby.
Nad schodiště se vrátí věž s hodinami,
ve věži bude zámecká knihovna
s možností studia starých knih pro členy čtenářského klubu.
Ve sklepních prostorách je možno provozovat zámecký klub s minipivovarem.
Kolem zámku bude zpřístupněna zahrada s možností odpočinku na lavičkách.
V přilehlé stodole
hodlám vybudovat veřejnosti přístupné restaurátorské dílny širokého zaměření.
V přízemí strojní dílny s kovářskou výhní,v patře pak rukodílny,
v podkroví ubytování pro návštěvníky
nebo účastníky uměleckých soutěží pořádaných naším sdružením pro obnovu historických památek.
V dílnách budou fungovat kroužky dětské zručnosti s možností pozdějšího vyučení v rest. oborech.
Vzhledem k výhodné poloze zámku  1,5 km od státní silnice Praha – Písek,
30 min. jízdy od Prahy a 10 min od Příbrami,předpokládám,
že zámek bude schopen ekonomicky prosperovat.
Přes léto budou provozovány další aktivity vč. Cestovní kanceláře.
 
                                                                                   Majitel zámku Zbenice a
                                                                                   předseda Sdružení pro obnovu  hist.památek
                                                                                                  Jiří  Č e š k a               
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2586.266976439162!2d14.085010115326178!3d49.59271465667509!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b1335280857ed%3A0x772b4a2f97b28b1!2sZbenice+1%2C+262+31+Zbenice!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1467367317742" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Zbenice čp.1-Zámek
Pošta Mílin u Příbrami
PSČ - 262 31
 

Zámek Zbenice leží v obci Zbenice,
5,5 km od Milína při silnici č. 4 z Prahy do Strakonic

SOUŘADNICE GPS: 49.5926492N, 14.0871708E

Reportáž TV Fonka Příbram 12.4.2019
Po stopách zapomenuté vlečky z Tochovic na Orlickou přehradu - sobota 4.5.2019
Cíle činnosti:

Hlavním cílem našeho sdružení je snaha o zachování historických památek

všeho druhu v co nejzachovalejším stavu pro příští generace.

Za tímto účelem pořádáme sbírky darů pro obnovu konkrétních historických památek.

Naším sídlem je zámek ve Zbenicích nedaleko Příbrami.
V současné době probíhá sbírka na jeho rekonstrukci.

Předsedou sdružení je restaurátor pan Jiří Češka, který dohlíží na to,
aby rekonstrukce proběhly v řádné kvalitě i ve spolupráci s příslušnými úřady.

Našim dárcům sdružení nabízí za poskytnutí finančních darů
veřejnou reklamu odvíjející se od výše jejich příspěvku.

Jedná se o zveřejnění v tisku, na reklamních bilbordech,
ve veřejných sdělovacích prostředcích, formou vydávání poštovních pohlednic
a po dokončení rekonstrukce také možnost pořádání výročních schůzí
v reprezentačních prostorách zámku.
Dále pořádání letních i zimních rekreací
a to vše pouze za režijní poplatky.
V neposlední řadě bude na nádvoří zámku umístěna kamenná deska cti
s vytesanými jmény všech přispěvovatelů.

Objekt bude rekonstruován tak,
aby obsahoval veřejně přístupnou sbírku restaurovaných starožitností a kuriozit,
dále konferenční sál ve stylu hodovní síně,
stylové restaurační zařízení ve sklepeních zámku,
několik bytových jednotek v podkroví a v  neposlední řadě restaurátorské dílny.

Po, jak věříme po zdárné rekonstrukci tohoto objektu
přistoupíme k vytipování dalších podobných historicky vysoce hodnotných staveb
a pokusíme se o další rekonstrukce.

Ačkoliv je naše země malá přesto zní vzešla řada významných vědců  a umělců,
jejich odkaz často vidíme i v našich památkách
proto je naší povinností je chránit pro ty co přijdou po nás.

 Jiří Češka - předseda sdružení


Cíle činnosti:

Posláním Sdružení pro obnovu historických památek, o.s. (SPOHP, o.s.)
je sdružovat majitele historických objektů, sběratele historických památek vůbec,
nebo s nimi úzce spolupracovat za účelem zprostředkování 
a zajišťování odborné a restaurátorské péče.
 
Cílem této činnosti  je snaha o zachování historických památek všeho druhu
v co nejzachovalejším  stavu pro příští generace.

 

1.

V souladu s dosaženými výsledky šířit v rámci členské základny teoretické i praktické znalosti
a zkušenosti ze všech oborů péče o historické památky formou přednášek,
poradenskou činností,pořádáním výstav a zveřejňováním dosažených výsledků.


2.

Spolupracovat s muzeiv jejichž depozitáři se nacházejí umělecké historické předměty,
a to za účelem průběžného rozšiřování znalostí v oblasti historie,
zvyšování znalostí tvorbě, péči a restaurátorství historických uměleckých děl svých členů.


3.

Spolupracovat při reprezentaci České republiky nejen na evropské úrovni
v oblasti informací o historických památkách vůbec.


4.
Za tím účelem spolupracovat se zahraničními subjektystejného odborného zaměření a zájmu.

5.
Organizace sbírek darů za účelem realizace obnov konkrétních historických objektů.

Členství: Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

Dva druhy členství:
1. Čestný člen – fyzické i právnické osoby,
které vlastní historický objekt nebo historickou sbírku.

2. Přítel sdružení - fyzické i právnické osoby,které v průběhu kalendářního roku přispějí
na fond obnovy historických objektů částkou minimálně 10.000,- KČ
3.Naši odborníci

POPTÁVKA :
Finanční příspěvky
SLUŽBY, PŘEDMĚTY A MATERIÁL:

vše co je spojené s rekonstrukcí budov,
zahrad i parků, tj. materiál, nástroje i pracovní síly

Také se Vám zdá, že platíte příliš vysoké daně?
Máme pro Vás řešení!
Pořádáme sbírky darů pro obnovu konkrétních historických objektů.
O částky, které věnujete našemu sdružení,  si můžete snížit Váš daňový základ.
Navíc našim dárcům sdružení nabízí za poskytnutí finančních darů veřejnou
reklamu odvíjející se od výše jejich příspěvku.
Jedná se např. o zveřejnění v tisku,na reklamních bilbordech,
ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Podmínky pro daňovou uznatelnost darů upravuje:
§15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb (pro fyzické osoby)
Hodnota daru – hodnoty všech poskytnutých darů
ve zdaňovacím období musí činit alespoň 1.000,- Kč
a zároveň maximálně lze odečíst 10% ze základu daně fyzických osob
a § 20 odst. 8 (pro právnické osoby)
 hodnota jednoho daru činí alespoň 2000 Kč.
V úhrnu lze odečíst  nejvýše 5 %
ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmu.

 Adresa:
Zbenice čp.1-Zámek
Pošta Mílin u Příbrami
PSČ - 262 31
Bankovní spojení:
000000-0149201329/0800

e-mail:  sdruzeniproobnovupamatek@seznam.cz

ICQ: 362558326
SKYPE: sdruzeniproobnovupamatek
Jiří Češka – mobil: 603 542 878
http://restaurator-ceska.mypage.cz/
jiriceska@seznam.cz
ICQ: 41688697
SKYPE: zamekZbenice
MSN: zamekzbenice@windowslive.com

logo.jpg
Prezentace SPOHP ke stažení
Telefon: +420 603 542 878
Zbenice čp.1-Zámek
Pošta Mílin u Příbrami
PSČ - 262 31
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one